Při topení plasty a jinými odpady občané ničí své bezprostřední okolí

Obec Ratiboř apeluje na své občany, aby byli při topení ohleduplní a nespalovali v kotlech nevhodné odpady. Dochází tak ke znečišťování ovzduší škodlivými látkami, které mohou mít velmi nebezpečný vliv na zdraví člověka.

Začátek topné sezóna znovu otevřel otázku vytápění rodinných domů a souvisejícího spalování nevhodných materiálů a surovin.

V domácnostech je mnohdy zažitá praxe, že většina odpadků během zimy končí právě v kotli. Pokud ale občané spalují všechen vyprodukovaný odpad, ať už jde o zbytky jídla, barevné propagační letáky, staré oblečení a nábytek či plastové obaly, škodí tím nejvíce sobě a svému nejbližšímu okolí, tedy i členům svých domácností. Do vzduchu se totiž dostává množství chemických látek, z nichž většina je karcinogenních či jedovatých. Obec Ratiboř proto apeluje na obyvatele, aby při topení postupovali uvážlivě a nepálili věci, které do kotle nepatří.

Nešvar pálení nejrůznějších odpadů v domácích topeništích se negativně odráží hlavně na kvalitě zdejšího ovzduší. Lidé přitom rozhodně ubližují nejvíce sami sobě, protože se škodliviny mohou zdržovat přímo v domech a jejich blízkosti, kde je sami dýchají. Navíc když se takových producentů sejde více, zamoří zplodinami z kotlů širší okolí, takže se nebezpečným látkám nelze vyhnout ani při procházce obcí. Lidé by proto měli více dbát na topení schválenými palivy, pro něž je jejich kotel uzpůsoben, a brát ohled na své spoluobčany i životní prostředí. 

Je jen na zodpovědnosti a morálním přístupu každého z občanů, zda nevhodné odpady do kotle přiloží.

Lidé by ale měli mít vždy na paměti, že následky takového topení jsou dalekosáhlé. Při spalování plastů a dalších materiálů vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, které mají na lidské zdraví podobný vliv jako kouření cigaret, dále rakovinotvorný benzen, styren, jenž poškozuje oči i sliznici a má vliv na nervový systém, rovněž rakovinotvorné dioxiny a furany, které poškozují hormonální systém, nervovou soustavu a imunitu člověka, a mnohé další.

Do kotle proto rozhodně nepatří plasty, pneumatiky, zbytky jídla, tráva a listí, stará okna, vyřazený nábytek a nejrůznějšími laky natřená prkna, výrobky z dřevotřísky, barvené propagační materiály a podobně.

Spalováním domácích odpadů se možná dříve snažili občané snížit objem, který se vyvážel v popelnicích, a tak ušetřit za známky. To už dnes jistě nemá svůj význam, protože obyvatelé platí poplatek za komunální odpad paušálně, lidé by se měli zaměřit spíše na minimalizaci odpadů a jejich intenzivnější třídění.

Problematikou se zabývá zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. Pokud bude občan znečišťovat ovzduší pálením nevhodných odpadů a obtěžovat osoby ve svém okolí kouřem a zápachem, dopouští se přestupku, za nějž mu v rámci správního řízení hrozí uložení pokuty v rozmezí 1 až 10 tisíc korun.